News

Announcement of COAST 30th years anniversary

Announcement of COAST 30th years anniversary 1280 947 Coast Seafood

This year Coast turns 30 years since the inception in 1994. A special year with many accomplishment.

Foto: Privat

While the world celebrated the Olympic Winter Games in Lillehammer, and greeted Nelson Mandela as President, we took our initial steps as a small export company with big dreams. And let’s not forget the Channel Tunnel – which, in many ways, reflects our journey. They created a tunnel beneath the sea; we resolved to build bridges across it, connecting the world through our seafood.

 

Coast has experienced continuous growth since its establishment. As we have grown, both in scope and volume, we eventually chose to call ourselves a seafood company in 2018. Because the last ten years, we have expand in several industries, such as processing, whitefish, logistics and retail. Oslo Seafood and Cargo Center, Coast Tromsø, Berlevåg and Kjøllefjord, Agile Logistics, Sotra Fiskeindustri, Coast Retail AS and Vega Salmon become a member of the COAST family.

 

Foto: Coast presentation

Further expanding on our progress, it’s crucial to highlight our significant investments, not only in Vega but also in the development in Sotra. We operate factories both within the EU and Norway, which providing us with the utmost flexibility in offering the most relevant products to our customers.

 

Foto: Oslo Airport Cold Storage

 

Additionally, our unique setup at Gardermoen deserves special mention. We have strengthened the entire industry’s cold chain by constructing a state-of-the-art cooling hotel. This initiative not only enhances our logistics but also ensures the quality and freshness of our products from source to shelf.

 

Foto: Oslo Seafood and Cargo Center

 

 

 

Our growth the last 30 years and until today, reflects the incredible expansion of Norwegian Salmon. And each one of our growth has not only been a step forward for COAST, but for the whole brand “Norwegian Salmon” – a brand that today is synonymous with high quality and sustainability world wide.

 

Coast 30th anniversary this year, will take place on September 13-14th in Måløy. We are looking forward to celebrate this year with colleagues, customers, suppliers, partners, friends and family.

 

Thank you to each and every one of you for being an integral part of Coasts history. It has been 30 incredible years filled with accomplishments, challenges, and shared successes. As we look to the future, we are excited about new opportunities, continued development, and further collaboration with all the wonderful people around us. Together, we will embrace the future and continue to shape a legacy of excellence. Thank you for being with us on this journey. Here’s to the next chapter!

Foto: Privat

 

Ubalansert vekst skaper “supply shock”

Ubalansert vekst skaper “supply shock” 918 542 Coast Seafood
Arild Kvangarsnes

Arild Kvangarsnes jobber i Coast Seafood som innkjøper og analytiker med 17 års erfaring i bransjen.

Nylig holdt han en presentasjon i Tromsø under EWOS nyttårskonferanse. Der la han frem utfordringene rundt produksjonstrenden som har vært de siste 10 årene. Dagens produksjonsmønster gir både permitteringer og prissvingninger, og det skapes en enorm overkapasitet i systemet i første halvår. Nå ønskes det debatt

Ubalansert vekst skaper “supply shock”

Det årlige slaktevolumet av oppdrettslaks i Norge har siden 2005 økt med snart 1 million tonn (rundvekt). Det betyr at vi i 2023 slakter 177% mer fisk enn i 2005.

I årene fra 2012 til 2017 opplevde vi en utflating av veksten, med små årlige variasjoner, før den igjen tiltok – spesielt fra 2019 og frem til 2021. De to siste årene har vi sett en svak nedgang.

Vekstraten fra år til år er ikke jevn over lengre tidsrom, siden de årlige slaktevolumene påvirkes av variasjoner i både temperatur, biologiske forhold, markedsadgang, samt endringer i tilgjengelige produksjonsareal og kapasiteter. For å utelukke tilfeldige variasjoner i en vurdering av veksten de siste 10 årene, kan vi sammenligne to kortere perioder. F.eks. ser vi at årlig slaktevolum i perioden 2013-2015 lå på ca. 1,2 millioner tonn. I 2021-2023 ble det slaktet ca. 1,54 millioner tonn. Dette betyr at vi har sett en økning i slaktevolumet siste 10 år på ca. 343.000 tonn, noe som tilsvarer en vekstrate på 29%.

 

Foto: Privat

 

Dette tallet handler imidlertid om årlig vekst, og sier i seg selv lite om hvordan veksten realiseres innad i et år. For å nyansere bildet kan man bryte ned de årlige slaktekvantumene i 1. og 2. halvår. En ser da at veksten over tid, fortoner seg svært ulikt mellom disse periodene. Slakteveksten i 1. halvår ligger bare på 18% fra 2013 til i dag, mens vekstraten for andre halvår er på hele 37%. Det betyr at vi har kun vokst med 103.000 tonn i årets første halvdel, mot 240.000 tonn i den siste. Hele 70% av veksten de siste ti årene, har altså blitt realisert i 2. halvår. Dette fører til en økende ubalanse i tilgangen på fisk mellom halvårene. Næringen utvikler dermed i retning av en mer sesongbetont driftsform.

Foto: Privat

Fra et markedsperspektiv vil kjøperen, eksportørene, eller kundene ute i det globale markedet oppleve et stadig sterke «supply shock» når vi går fra andre til første halvår. Dette sjokket, eller den brå negative endringen i tilgang på råvaren, kommer alltid ved inngangen til et nytt år. I 2014 og 2015 reduserte man slaktevolumene i første halvår med 8-9 prosent, sammenlignet med foregående 2. halvår. I 2022 og 2023 var reduksjonen på hele 25 og 28 prosent. Endringen er dramatisk, og har klare negative konsekvenser.

En åpenbar effekt av reduksjonen i 1. halvår, er at vi over en lang periode får stor overkapasitet i både infrastruktur og markedsapparat, som nå er tilpasset den mye høyere aktivitet i 2. halvår. Det betyr igjen at næringen som helhet står i større grad fritt til å gjøre store endringer både slakte- og eksportvolum fra uke til uke, ut ifra det akutte prisbildet og den enkelte aktørs biologiske omstendigheter. Resultatet er en skarp økning i prisvolatilitet på ukebasis. Vi ser nå spesielt de to siste årene, at svingningene har forsterket seg dramatisk i første halvår, sammenlignet med f.eks. 2014-2015. I 2. halvår er situasjonen langt mer uendret. De voldsomme prissvingningene medfører en forhøyet økonomisk risiko for både eksportører og kunder, og er lite forenelig med næringens mål om å utvikle markedene.

Går man enda mer i detalj, ser vi også at det er spesielt månedene april, mai og juni som rammes av svært lave eksportvolum. I motsatt fall eksporteres det en mye høyere andel av det årlige volumet fra høsten av, spesielt da i september, oktober og november. De siste tre årene er eksportvolumene ca. 60% høyere i denne delen av året, sammenlignet med nivåene rundt Q2. For 8-10 år siden var endringen i eksport mellom disse periodene på under 20%.

Foto: Coast presentasjon

I et tiårsperspektiv er det mai måned som viser minst endring i slaktevolum. Samtidig er det denne måneden som har endret seg mest med hensyn til hvilken generasjon som slaktes. I starten av perioden var det i all hovedsak fisk som stod sitt tredje år i sjø som ble slaktet i mai. De siste årene er dette bildet snudd på hodet, og det er nå i hovedsak fjorårsutsatt fisk som tas opp. Denne fisken er vesentlig mindre i størrelse enn fisken som er på sitt tredje år i sjø, og mai er dermed ikke bare blitt en måned med lavt volum, men også en måned der man slakter veldig lite av de største størrelsene. Samme effekt ser man også i april og juni. Fraværet av storfisk, spesielt i disse tre månedene, gjør nå at man ikke klarer å dekke etterspørselen, spesielt fra de oversjøiske markedene. Historisk har tilgangen på logistikkmateriell (flykapasiteten) vært den begrensende faktoren for eksporten til oversjøiske marked, men vi ser nå at det går i retning av at det er selve tilgangen på den mest etterspurte råvaren (storfisken) som begrenser salget.

Endringen i generasjonsprofilen i perioden rundt mai, er et resultat av at næringen har flyttet en større del av produksjonstiden på land. Snittvekten på utsatt fisk er nå høyere enn tidligere, og i tillegg sprer man utsettene sine i større grad gjennom året. Satsingen på land har vært et viktig virkemiddel for å øke produksjonen her hjemme, men som vi ser fører den også til strukturelle endringer som kan ha negativ innvirkning på leveringsevnen mot visse segment i markedet. Utviklingen fører til at vi ikke evner å ta ut det potensialet som ligger i disse markedene.

Foto: Coast presentasjon

Vekst er ønskelig og i utgangspunktet positivt for næringen som helhet, men det finnes altså negative aspekter ved veksten de siste ti årene. Når vi skal vokse videre må vi også ha et bevisst forhold til hvordan veksten skal realiseres gjennom året. Trenden har gått mot at en stadig større andel av det årlige volumet skal slaktes i en pressperiode fra august til november. For at dette skal fungere i praksis, kreves det at både at kapasiteten på logistikk- og fabrikksiden rustes opp til å tåle aktivitetsnivået. I disse periodene er det full sysselsetting, både her hjemme og ute i markedene. Kontrasten mot det som skjer, spesielt i Q2, blir således stadig sterkere. Da er behovet for både personell og materiell relativt sett lavere enn før. Resultatet blir da flere permitteringer, eller et mer ustabilt arbeidsmarked.

Foto: Privat

Foto: Privat

 

I 2013-2015, slaktet vi 15% mer i 2. halvår, sammenlignet med første. I 2021-2023 var differansen på hele 33%. Fortsetter vi den samme utviklingen de neste ti årene, vil denne ustabiliteten øke til 55%. Et slikt scenario er ikke forenelig med det vi opplever som en av næringens kjerneverdier; å skape trygge og forutsigbare arbeidsplasser og lokalsamfunn på kysten.

Utvikling

Foto: Coast presentasjon

I bunnen av utviklingen ligger en statisk MTB-modell. Den synes å ha utspilt sin rolle. Vi trenger nå et mer dynamisk system som kan utjevne den stadig økende ubalansen i næringen. En modell som hensyntar både lokale produksjonsforhold, sysselsetting og markedenes behov.


Vi søker trainee gjennom Framtidsfylket for 2024/25

Vi søker trainee gjennom Framtidsfylket for 2024/25 500 282 Coast Seafood

Er du nyutdannet og klar for en knallstart på karrieren? Ønsker du å oppleve Vestlandet og alt det har å by på? Da er endelig muligheten her igjen for å søke ett år i en spennende stilling som trainee.

Vi søker nå trainee i økonomi gjennom Framtidsfylket sitt traineeprogram med oppstart til høsten.

Vi trenger å styrke teamet vårt og ser nå etter nyutdannede økonomer, eller deg som er utdannet økonom og relativt fersk i arbeidslivet. Coast har satset på rekruttering gjennom traineeprogrammer i mange år, og har i dag en god og balansert sammensetning av ansatte i både alder og kjønn.

Kunne du tenke deg å få grundig kjennskap til sjømatnæringen innenfor trygge rammer og jobbe med dyktige kollegaer? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Stillingsannonsen og søknadsskjema for årets traineestilling hos Framtidsfylket finner du her.

Husk søknadsfristen 13. mars 2024. Så søk i vei!

Vega Salmon Fabrikk

Coast Seafood acquires Vega Salmon

Coast Seafood acquires Vega Salmon 781 497 Coast Seafood

(Kolding, 13 January 2023) Coast Seafood, the global seafood export group, has acquired Vega Salmon, a leading salmon processing company from the Danish Private Equity fund Maj Invest Equity 4 K/S.

Vega Salmon has between 400 and 600 employees depending on the season, annual revenues of DKK 1.3 billion, headquarters in Kolding, Denmark, and a processing facility in Handewitt, Germany.

“Vega Salmon is a well-managed company operating according to the highest quality standards. With Vega as part of the Coast family, we will be very well positioned to increase sales of processed salmon to the global market”, says Sverre Søraa, CEO of Coast Seafood.

In 2021, Coast Seafood acquired the Norwegian fish processing company Sotra Fiskeindustri. The acquisition of Vega Salmon is another step towards expanding Coast’s presence in the entire seafood value chain.

“For Maj Invest it has been important to find a new owner of Vega Salmon that has the necessary industrial expertise and global reach to secure further growth. We are confident that Coast Seafood will be an excellent owner of Vega Salmon”, says Søren Holm Tøth, Director Maj Invest Equity A/S.

Vega Salmon has a production of around 25,000 metric tons of salmon per year and has capacity to increase production. Products include fresh and frozen salmon, cold smoked, hot smoked, marinated salmon as well as value-added products.

“We look forward to becoming a part of Coast Seafood and have been impressed by their attention to quality and sustainable operations, as well as their professionalism. Vega and Coast is a good match both with respect to values and culture”, says Jakob Graasbøll Enemark, CEO Vega Salmon.

Closing terms for the sale are not disclosed.

For further information, please contact:

Sverre Søraa, CEO Coast Seafood AS, sverre@coast.no, +47 911 63 700

Søren Holm Tøth, Director Maj Invest Equity A/S, sht@majinvest.com, +45 40 22 33 64

Jakob Graasbøll Enemark, CEO Vega Salmon A/S, jge@vegasalmon.dk, +45 21 37 14 54

About Vega Salmon

Vega Salmon processes high-quality seafood products for retailers, wholesalers, food service and food industry all over the world. The products are sold under private-label brands and Vega brands.

Established in 2004, Vega Salmon has locations in southern Denmark and northern Germany, perfectly placed between Atlantic fish farms and the cooling disks all over the world. Throughout the value chain Vega Salmon conducts a zero-tolerance policy in terms of quality, food safety and sustainability. vega-salmon.dk

About Coast Seafood

Coast Seafood is a global seafood company exporting more than 100,000 tonnes of seafood per year to 80 markets. With headquarters at Måløy, Norway, Coast has offices and facilities in Bergen, Berlevåg, Kjøllefjord as well as on the US East Coast. Coast will always aspire to the strictest food security standards in the world. We have MSC certification for pelagic fish, while our organic salmon is certified by Debio and Krav, and we have Global GAP certification in order to ensure sustainable production of salmon and trout. coast.no

About Maj Invest Equity

Maj Invest Equity is one of the largest private equity investors in Denmark, administering approx. EUR 580 million in total. Maj Invest Equity has invested in more than 35 companies since 2005 and the portfolio currently consists of 11 companies. Maj Invest Equity is part of the Maj Invest Group. majinvest.com

10 gode grunner til å jobbe i Coast

Hvorfor skal du vurdere Coast som arbeidsgiver?

Hvorfor skal du vurdere Coast som arbeidsgiver? 512 768 Coast Seafood

10 gode grunner til å vurdere Coast Seafood som arbeidsgiver!

1. Du blir utfordret

Coast Seafood sitt slagord er Expect excellence, som betyr at du kan forvente det beste av våre medarbeidere, løsninger og produkter. Dette slagordet er et kompass for hele vår virksomhet, og en viktig del av vårt arbeid er å utfordre våre samarbeidspartnere. For å kunne gjøre det må vi også utfordre oss selv og hverandre. Vi er et selskap som har tro på at vi jobber best med litt motstand og utfordring, og det får oss til å yte vårt aller beste.

2. Du får påvirke

En viktig del av å bli utfordret innebærer å være lydhør for nye tanker og ideer. For oss spiller det ingen rolle om du er nyutdannet eller en gammel traver – din stemme er viktig! I Coast er vi alltid åpen for nye løsninger og ideer for å løse utfordringene vi møter på best mulig måte.

3. Du får solid bransjekunnskap

Coast Seafood er et sjømatkonsern med i overkant av 250 ansatte, og vi har virksomhet innenfor hele verdikjeden i sjømatbransjen – fra merdkanten og rekka på fiskebåten og hele veien til ferdig produkt er ute hos kunden. Ved å jobbe i Coast får du solid innsikt verdikjeden og alle ledd i bransjen, og du får mulighet til å være tett på gjennom våre datterselskap og partnerskap.

4. Du får jobbe i et variert kompetansemiljø

Coast har en bukett av medarbeidere med ulik bakgrunn, kompetanse og erfaring. I arbeidsstokken vår finner du økonomer, selgere, logistikkutdannede, markedsførere, matematikere, statsvitere, pedagoger og fiskeri- og havbruksutdannede for å nevne noen. Vi trekker på hverandres styrker, og har tro på at ulik kompetanse, perspektiv og erfaring er med på å utfordre hverandre og våre samarbeidspartnere til å finne de beste løsningene.

5. Du får en arbeidshverdag med høyt tempo

Ingen har det så travelt som en død fisk, heter det i sjømatbransjen. I arbeidet med ferske matvareprodukter haster det å få produktet raskest mulig fra hav til kunde. Dette er forutsetningen for tempoet i vår arbeidshverdag. Hos oss går arbeidshverdagen i høyt tempo, og det er energigivende å kjenne på den vibrerende stemningen på våre kontorer. Hos oss får du en arbeidshverdag der oppgavene går slag i slag, og det blir sjeldent kjedelig.

Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha det gøy på jobb!

6. Du får påfyll også utenfor jobb

Vi tror på at for å kunne trives, yte sitt beste og tørre å utfordre på jobb, er det viktig at vi er trygge på hverandre og bygger solide relasjoner internt i selskapet. Coast har et godt sosialt miljø, og vi arrangerer årlig artige fester, spennende turer og hyggelige sammenkomster for våre medarbeidere.

7. Du får jobbe med mennesker i et internasjonalt arbeidsmiljø

Coast eksporterer sjømat til 80 markeder, og er en aktør i en internasjonal bransje. En viktig del av vår virksomhet er kontakt med våre samarbeidspartnere, og vi reiser ofte på besøk til våre leverandører og kunder, både nasjonalt og internasjonalt. Vi er også tilstede på sjømatmesser og jobber med tett oppfølging av våre eksisterende og potensielle samarbeidspartnere. En arbeidshverdag hos Coast er fylt av spennende møter og nye impulser.

8. Du får en fleksibel arbeidshverdag

Koronapandemien har lært samfunnet mye om bruken av digitale hjelpemidler og tilrettelegging for hjemmekontor. Coast hadde allerede før Koronapandemien lagt til rette for fleksible løsninger i arbeidshverdagen for våre medarbeidere. Vi har medarbeidere som jobber delvis fra hjemmekontor og delvis på kontoret, og vi er opptatt av å finne praktiske løsninger som fungerer godt for begge parter.

9. Du får en arbeidsgiver som tar bærekraft og samfunnsansvar på alvor

Vi er et selskap som lever av havet. For oss er det selvsagt at vi skal ta vare på planeten vår, og å sikre at vår virksomhet er bærekraftig er en oppgave vi tar på alvor. Når du jobber for Coast skal du være trygg på at du har en arbeidsgiver som tar ansvar, både når det kommer til bærekraft og samfunnsrelaterte utfordringer. Vi gjør vårt ytterste for at våre medarbeidere skal være stolte av å jobbe for Coast Seafood.

10. Du får det gøy på jobb

Sist, men slett ikke minst: vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha det gøy på jobb. På arbeidsplassen sitter latteren lett, og det er en uformell stemning. Når arbeidsdagen er over på fredagen går ofte de som har lyst ut og tar en matbit sammen. Det er også stor oppslutning rundt de sosiale arrangementene Coast har i løpet av året. Det kan være skiturer, sommerfest eller båttur – og uansett hva vi gjør eller hvor vi er så har vi det hyggelig sammen. Det er viktig at vi kan ha det moro sammen, ellers blir hverdagen fort monoton og grå.

Høres dette ut som en arbeidsplass for deg? Da håper vi du vil sjekke ut våre karrieresider, og ta kontakt med oss!

Coast deltar på strandrydding

Coast deltar på strandryddeseilas

Coast deltar på strandryddeseilas 2560 1707 Coast Seafood

Coast Seafood deltar på strandryddeseilas

– Vi lever av havet, så selvsagt skal vi være med å bidra til å fjerne marin forsøpling langs strendene i nærområdet vårt.

Det sier Maja Finnes Sollid, som blant annet jobber med bærekraft i Coast Seafood. 13.-19. september er det nasjonal strandryddeuke i regi av Hold Norge Rent: en nasjonal ryddedugnad hvor målet er å engasjere frivillige til å bli med og rydde naturen for søppel.

– Som en aktør i sjømatbransjen er havet vår viktigste ressurs, og det er viktig for Coast Seafood å bidra til å fjerne marin forsøpling og legge til rette for at vi tar vare på havet. Vi i Coast ønsker derfor å støtte den nasjonale strandryddeuka, og være med ut å rydde.

Vi lever av havet, så selvsagt skal vi være med å bidra til å fjerne marin forsøpling langs strendene i nærområdet vårt.

Coast samarbeider med Fjordane friluftsråd, som arrangerer strandryddeseilas langs kysten av tidligere Sogn og Fjordane i Strandryddeuka. Med den 140 år gamle seilskuta Galeasen Loyal ble tre ansatte fra Coast Seafood, 44 skolebarn fra Raudeberg skole, lærere, mannskap og frivillige med til øya Husevåg for å rydde søppel i fjæra. Fjordane friluftsråd er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Askvoll, Bremanger, Kinn, Solund, Stad og Stryn, og er det overordnede koordinerende organet for ryddeaktivitet i tidligere Sogn og Fjordane.
– Vi jobber med å mobilisere kommuner, bedrifter og skolemiljø til å forebygge og redusere marin forsøpling, sier Thea Båtevik som er faglig leder for marin forsøpling.
Båtevik er godt fornøyd med ryddeinnsatsen på Husevåg.
– På Husevåg ryddet vi totalt 400 kilo søppel. En viktig del av strandryddearrangementene våre er å skape en bevisstgjøring rundt hvor ille det faktisk står til når det kommer til marin forsøpling. Vi vil gjøre barna klar over hva som skjer om de kaster søppel i naturen, men vi er samtidig opptatt av å skape en fin naturopplevelse for de som er med ut å rydde, slik at de ønsker å ta vare på naturen i fremtiden. Da er det ekstra spennende å få være med på seilas med en så flott seilskute som Loyal.

Etter at skolebarna hadde ryddet søppel serverte Coast lunsj; wraps med med teriyaki- og tacokrydret laks. Det ble et fint bilde på hvor viktig det er for oss alle at vi holder havene våre rene – når det blant annet er her vi henter maten vår!
– Vi i Coast er godt fornøyde med arrangementet som Friluftsrådet har fått til, og gleder oss til å samarbeide med dem fremover og være med på flere strandryddinger. Her må vi alle bidra og ta i et tak for å holde havene våre rene, avslutter Sollid i Coast.

Coast Seafood satser på nyutdannede

Coast Seafood satser på nyutdannede 1990 1388 Coast Seafood

Coast Seafood vokser, og selskapet har hatt gode resultater også under pandemien. I fjor omsatte Coast for 5,4 milliarder kroner. Nå rigger Måløyselskapet seg for fremtiden, og satser på de unge og nyutdannede.

Coast Seafood rekrutterer årlig traineer gjennom Framtidsfylkets traineeprogram og NCE Seafood Innovations program Seafood Trainee. Sistnevnte rekrutterer nyutdannede målrettet for sjømatbransjen. Coast startet samarbeid om traineerekruttering i 2017 og har siden oppstart rekruttert 18 traineer, hvorav 16 etter endt traineeprogram har gått over i en ny stilling i sjømatkonsernet. Hittil i 2021 har Coast Seafood ansatt sju nye ansatte
– Traineeordningen har fungert bra for å få jevnlig påfyll av rett kompetanse, sier Sverre Søraa, daglig leder i Coast Seafood. I år har vi ansatt tre traineer ved vårt hovedkontor i Måløy, og to ved kontoret i Bergen.

Søraa legger til at han er imponert over kompetansen og nivået på traineene som blir rekruttert. Flesteparten har masterutdanning. Han sier at kombinasjonen av et solid internt opplæringsprogram og en faglig og praktisk opplæring gjennom traineesamlinger har gjort at traineene får en solid inngang til arbeidslivet.

– Det at unge mennesker som har studert i byene velger å komme hjem til Måløy, viser en styrke fra det lokale næringslivet. Det er flott at Måløy har noe å tilby som gjør at de unge ønsker å flytte hit.

Coast Seafood sine nye traineer

Fra venstre: Emilie Kristiansen, Emilie Torheim Andal, Lise Sjøbø Garnes og Anurathan Velalakan

Hjem til Måløy
En av de som har kommet tilbake til Måløy er Emilie Torheim Andal. Hun er født og oppvokst i Måløy, men har de siste sju årene studert til lektor i Bergen. Andal ble tipset om traineestillingen i Coast av sin far, og hadde ikke planlagt å flytte tilbake til Måløy ennå.

-Jeg kjenner godt til Coast Seafood, siden selskapet har vært en aktiv bidragsyter i lokalmiljøet gjennom hele oppveksten min. Da stillingen dukket opp måtte jeg søke. Det er kanskje litt uvanlig at en lektor ønsker å jobbe i sjømatbransjen, men jeg tok en telefon til Sverre og fikk beskjed om å blåse i tittelen på papiret og bare søke. Og her sitter jeg.
Andal startet i august som trainee i salgsavdelingen hos Coast. Hun mener traineeordningen er et viktig verktøy for å synliggjøre arbeidsmulighetene i distriktet slik at de unge får mulighet til å flytte hjem.

Ungt arbeidsmiljø
Emilie Kristiansen har bachelorutdanning i shipping management og er trainee på innkjøpsavdelingen i Coast. Hun har erfaring fra innkjøp på verft, og ønsket å utforske innkjøpsfunksjonen i en annen bransje.
– Jeg har hørt mye positivt om Coast, og på jobbintervjuet fikk jeg et inntrykk av et proft selskap med godt arbeidsmiljø. Jeg setter særlig pris på at det er et ungt miljø, og at jeg i tillegg får jobbe med erfarne kollegaer.
Kristiansen sier hun har blitt tatt godt imot den første arbeidsuken. Anurathan Velalakan er enig. Han er oppvokst i Stryn, men har de siste fem årene studert samfunnsøkonomi i Bergen. Han skrev masteroppgave om sjømatbransjen.
– Jeg hadde egentlig planer om å jobbe i Bergen eller Oslo, men når traineestillingen i Coast dukket opp var det en mulighet jeg ønsket å ta. Det blir spennende å jobbe i administrasjonen, og lære mer om hvordan et selskap som gjør det så bra blir driftet.
De tre traineene trekker frem at det er positivt at arbeidsstokken i Coast er en kombinasjon av unge og mer erfarne ansatte. Søraa peker på at deltakelsen i traineeprogrammene har vært med på å legge til rette for et dynamisk generasjonsskifte. Målet med ordningen er at traineene etter endt traineeår skal rekrutteres inn i faste stillinger.
– Gjennom rekruttering av traineer kan vi styrke arbeidsstokken og håndtere den normale rulleringen av ansatte i konsernet. For eksempel så vi ved ferieavviklingen i år at snittalderen på kontoret var 28-29 år. Mens «seniorene» var på ferie styrte de unge skuta, og det gikk veldig bra. Jeg har tro på at kombinasjonen mellom de unge innovative og seniorer med mer erfaring er fantastisk, sier Søraa.

Fra trainee til kvalitetssjef
Ingrid Leikvoll startet sin arbeidskarriere som trainee i Coast i 2019, og fikk i februar i år tilbud om stillingen som kvalitetssjef.
– Jeg hadde aldri forventet å havne i en teamlederstilling knappe to år etter at jeg var ferdig med traineeperioden.
Leikvoll forteller at Coast var en attraktiv arbeidsgiver for henne fordi selskapet ikke er like stort og strømlinjeformet som andre store sjømatkonsern.
– Jeg setter pris på at det er lav terskel for å samarbeide med kollegaer og at jeg har en leder med mye kunnskap og erfaring som kan støtte meg i arbeidshverdagen. I tillegg er det en jobb med varierte arbeidsoppgaver, der det er mulig å være med å påvirke utviklingen av selskapet fremover. Det er spennende. Søraa legger til at Coast har kontorer i flere byer, og kan tilby stillinger innenfor flere fagområder. Han mener at dette gjør selskapet til en attraktiv arbeidsgiver for kandidater fra hele landet.

Et vindu til verden
Andal forteller at en viktig motivasjon for å søke seg til Coast var det internasjonale miljøet som selskapet opererer i.
– Jeg synes det er imponerende hvordan en bedrift i lille Måløy opererer i nesten hele verden. Det å flytte hjem, og samtidig være en del av et internasjonalt miljø synes jeg er veldig spennende, sier Andal.
Søraa sier han ser frem til at annerledesåret med pandemi snart er over, og at Coast kan sette i gang reisevirksomheten igjen. Samtidig legger han til at koronapandemien har vist at det mulig å jobbe annerledes.
– Det er fullt mulig å jobbe hjemmefra, og vi er et selskap som er fleksible når det gjelder hvor og hvordan man jobber, sier Søraa. Og hva er vel bedre enn å kunne bo i rolige og trygge Måløy, og samtidig reise til Tokyo eller Boston på jobbreise? Det blir ikke stort bedre enn det, avslutter Søraa.

Sverre Søraa

Coast Seafood overtar 100 prosent av aksjene i Sotra Fiskeindustri AS

Coast Seafood overtar 100 prosent av aksjene i Sotra Fiskeindustri AS 2560 1726 Coast Seafood

Coast Seafood overtar 100 prosent av aksjene i Sotra Fiskeindustri AS

Etter mer enn 20 års samarbeid og 12 år som medeier har Coast Seafood kommet til enighet med øvrige aksjonærer om å overta resterende aksjer i Sotra Fiskeindustri (SFI), som holder til på Glesvær.
– Coast Seafood har vært en solid og langsiktig eier i Sotra Fiskeindustri i mange år, og at de nå kjøper ut de øvrige eierne er et naturlig neste skritt. Dette vil gi en forutsigbarhet og kontinuitet som både ansatte, kunder og samarbeidspartnere forhåpentligvis vil sette pris på, sier Knut Inge Sylta, styreleder i Sotra Fiskeindustri.

Coast sin tilstedeværelse på Glesvær går helt tilbake til år 2000, da selskapet etablerte sitt eget røykeri her for å kunne produsere røkte laks- og ørretprodukter til det internasjonale markedet. I 2009 ble røykeriet fusjonert inn i det som i dag utgjør Sotra Fiskeindustri, og Coast fortsatte sin satsing på prosessering og foredling som medeier.
– Coast har gjennom 20 år hatt et solid og godt samarbeid med de andre eierne på Sotra. Nå tar vi stafettpinnen videre for å videreføre et anlegg med stolte tradisjoner og et godt rykte blant kunder og leverandører. Vår ambisjon er å minske avstanden mellom oppdretter og sluttkunde, sier Sverre Søraa, daglig leder i Coast Seafood.
– Jeg gleder meg til å fortsette samarbeidet med Coast Seafood for å styrke og videreutvikle Sotra Fiskeindustri som et fullservice slakteri. Det blir også viktig å prioritere videreforedling av laks- og ørretprodukter for å møte morgendagens kundeforventeringer med fokus på bærekraft, sunnhet og helse samt convenience-produkter, sier Trond Helge Nyegaard, daglig leder i Sotra Fiskeindustri.

Om Sotra Fiskeindustri AS

Sotra Fiskeindustri AS er lokalisert på Glesvær i Øygarden Kommune, cirka 45 km vest for Bergen. Den geografiske plasseringen gir store fordeler når det kommer til kvalitet, effektivitet, transport, fiskevelferd og miljø. Selskapet tilbyr høykvalitetsprodukter av både fersk og røykt laks og ørret. Sotra Fiskeindustri AS ble etablert 3. desember 1991 som slakteri. I 1992 kjøpte selskapet røykeriet Sotra Seafood og implementert driften i Sotra Fiskeindustri AS. Selskapet har fortsatt å markedsføre røkte produkter under navnet Sotra Seafood/Sjømat i sorte poser med gullskrift.

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.  Read more

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.